اعضای هیات مدیره اتحادیه شرکت های خدماتی شیراز

 

آقای سعید سلیمی – رئیس

آقای سید جواد زارعی – نائب رئیس اول

آقای محمود رضا موحد  – نائب رئیس دوم

آقای محمد رضا سیفی پور – دبیر

آقای فریبرز کریمی دور بادام – خزانه دار

آقای عظیم صارم پور – بازرس