هیات مدیره اتحادیه

هیات مدیره اتحادیه

اعضای هیات مدیره اتحادیه شرکت های خدماتی شیراز

 

آقای مجید سلیمی – رئیس

آقای احسان اله ابراهیمی – نائب رئیس اول

آقای عظیم صارم پور – نائب رئیس دوم

آقای محمدرضا خشتی – دبیر

آقای جلیل شکوهیان نسب – خزانه دار

آقای محمدرضا سیفی پور – بازرس